Privatlivspolitik – albanifonden.dk

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Albani Fonden, CVR-nr. 11715737, Tværgade 2, 5000 Odense C, Danmark (“AF” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside www.albanifonden.dk samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Albani Fonden er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden.

1. Indsamling af personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesiden tilgængelige tjenester, kan der ske ind-samling af personoplysninger om dig. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

De typer af personoplysninger, som indsamles, kan fx omfatte:

– Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende iden-tifikationsoplysninger

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Kommunikation

Når du udfylder vores kontaktformular, ansøgningsformular eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med hen-blik på at behandle dine henvendelser. Vores grundlag for behandling af dine personoplys-ninger er i dette tilfælde opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig.

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til Albani Fonden. Nedenfor er oplistet de specifikke databehandlere, vi anvender:
– Kindly ApS (Clausen Gruppen ApS), tlf. 66113034)

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse kan ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en afta-le, som du er part i.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at vide-regive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel vide-regivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

4. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her: https://albanifonden.dk/cookies/

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine person-oplysningers kvalitet og integritet.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse und-tagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personop-lysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har regi-streret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet i punkt 11.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

9. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for ind-holdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredje-parter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.

11. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har regi-streret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Albani Fonden
Tværgade 2
5000 Odense C
Telefon 56 77 15 00
E-mail pni@albanifonden.com

12. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

***

Version 1.0, november 2018