J. nr. 10963 IL/AS

FUNDATS

§ 1.  Fondens navn er “Albani Fonden”.
    § 2. Fondens hjemsted er Odense, hvor dens bestyrelse altid skal have sæde.
    § 3.  Fondens formål er at virke for almennyttige formål af enhver art, primært i det syddanske område, så som støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.
    § 4.  Fonden er en selvstændig og selvejende institution med en kapital, der ingensinde må angribes, bestående af: Stiftelseskapitalen 50.000 kroner, som er indbetalt ved gave fra Albani Bryggerierne A/S, Odense, i 30.000 kroner aktier i det nævnte selskab.Gaver og tilskud, som måtte tilgå fonden med udtrykkelig tilkendegivelse af, at de skal tillægges fondens formue.De beløb af fondens bruttoindtægt, som fondsbestyrelsen til enhver tid måtte beslutte at henlægge til fondens formue.
    § 5.  Fondens årlige udbytte inklusive eventuelle gaver anvendes – efter fradrag af de med fondens administration forbundne udgifter – efter fondsbestyrelsens bestemmelse til opfyldelse af fondens formål.      Stk. 2.  Måtte der efter fondsbestyrelsens skøn ikke være anvendelse for hele det pågældende års udbytte, bestemmer denne, om restudbyttet helt eller delvist skal overføres til fondens formue eller til anvendelse for fondens formål i det/de følgende år.
    § 6.  Fondens midler skal anbringes i aktier, kreditforeningsobligationer eller andre værdipapirer, som efter fondsbestyrelsens skøn må anses for at frembyde betryggende sikkerhed.      Stk. 2.  Fondens værdipapirer skal lyde og noteres på fondens navn.
    § 7.  Fonden ledes af en bestyrelse på 6 – 8 medlemmer.      Stk. 2.  Indtil udgangen af år 2010 skal to medlemmer være medarbejdere ved Bryggerigruppen A/S’ produktionssted i Odense (Albani Bryggerierne, Odense). Disse to udpeges af medlemmerne af denne arbejdsplads samarbejdsudvalgs B-side for 3 år, men udtræder, hvis de pågældende ophører med at være aktive medarbejdere ved Albani Bryggerierne, Odense, ligesom de udtræder med udgangen af 2010.      Stk. 3.  Bortset fra de medlemmer, der udpeges efter stk. 2, vælges medlemmerne – efter fondsbestyrelsens bestemmelse om antallet –  af den resterende bestyrelse, excl. de der er udpegede i henhold til stk. 2, for 3 år. Ingen kan udpeges eller genudpeges efter at være fyldt 65 år. Afgående medlemmer har ikke stemmeret.      Stk. 4.  Et af de medlemmer, der vælges af bestyrelsen, skal være advokat.      Stk. 5.  Ved indtræden af nye bestyrelsesmedlemmer beslutter bestyrelsen samtidig med at medlemmet udpeges, hvor lang den første valgperiode skal være, idet det herved skal tilstræbes, at ca. 1/3 af bestyrelsen afgår hvert år.
    § 8.  Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.      Stk. 2.  Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmer er til stede. Alle forhandlingsspørgsmål afgøres ved simpel majoritet; i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.      Stk. 3.  Over fondsbestyrelsens forhandlinger og afgørelser føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.      Stk. 4.  Hvervet som medlem af fondsbestyrelsen er ulønnet.      Stk. 5.  Fondsbestyrelsen kan antage en direktør eller anden lønnet medhjælp.
    § 9.  Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller, hvis en direktør er ansat, af denne i forening med formanden eller med to andre medlemmer af fondsbestyrelsen.      Stk. 2.  Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv.
    § 10.  Fondens regnskabsår er kalenderåret.      Stk. 2Fondsbestyrelsen er pligtig at foranledige, at der føres forsvarligt regnskab.      Stk. 3.  Regnskabet revideres af en af fondsbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor eller af en af justitsministeriets godkendte forvaltningsafdelinger.    
§ 11.  I tilfælde af fondens opløsning anvendes fondens midler efter bestyrelsens nærmere bestemmelse  i overensstemmelse med de i § 3 angivne formål.
    § 12.  Ændringer i eller tilføjelser til denne fundats kan kun ske, når det vedtages af 2/3 af fondens bestyrelsesmedlemmer.    

Odense, den_______________________

BESTYRELSEN: