Albani Fonden støtter en god sag

Albani Fonden

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde eksempelvis spejderbevægelsen, sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt støtte til humanitære formål eller til beskyttelse af naturmiljøet.

1965 Albani Fonden uddeler pengegaver til komiteen for fremme af kollegier og universitetsplanerne i Odense.

Albani Fonden

I 1940er­ne og i star­ten af 1950er­ne hav­de Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne ofte ydet støt­te til kul­tu­rel­le og sport­s­li­ge for­mål. I 1956 blev det be­slut­tet at for­ma­li­se­re dis­se ud­de­lin­ger ved op­ret­tel­se af Al­ba­ni Fon­den.

Det be­stem­tes, at fon­dens mid­ler skul­le kun­ne støt­te for­mål af so­ci­al-filan­tro­pisk ka­rak­ter, sport og vi­den­ska­be­ligt ar­bej­de samt yde hjælp til kunst­ne­ri­ske udsmyk­nin­ger på Fyn og i Syd­jyl­land. Hen­sig­ten var også, at der kun kun­ne gi­ves til of­fent­li­ge og selv­stæn­di­ge in­sti­tu­tio­ner, og ikke til pri­va­te per­so­ner el­ler virk­som­he­der.

Udvalgte støtteprojekter

Kunst, kultur og historie

Ny performancefestival – “ØKANT”

Ny performancefestival – “ØKANT” I sommeren 2021 blev en ny performance festival afholdt på Ærø ved Marstal havn under navnet…

Se projektet
Naturen og spejdere

Terrariets udstilling ”Sydøstasien”

Terrariet er en velgørende fond, der arbejder med udstilling, formidling og bevarelse af truede krybdyr og padder fra både ind…

Se projektet
Sport og idrætsliv

Fællesskab og stemning

Stemning, fart, tempo, underholdning og høj musik hører alt sammen til ved en god håndboldkamp. Alt dette har vi nu…

Se projektet

Se flere projekter som fonden har støttet.

Se flere projekter